Komplexný kurz Bilaterálnej integrácie, 27.-29. 9. 2023, Bratislava

By 6. júna 20226 júna, 2023Komplexný kurz, Kurzy
Komplexný program Bilaterálnej integrácie
Program bilaterálnej integrácie (tzv. BI program) je pohybový program vychádzajúci z vývinových cvičení. Autorkou programu je Shiela Dobie, OBE. Program ďalej podporili Kristy Brown a dr. Andrew Dalziell, ktorý ho naďalej aktívne rozvíja a veľmi úspešne aplikuje v mnohých krajinách sveta.
BI program využíva súbor prirodzených pohybov človeka, ktoré by za bežných okolností mali byť zautomatizované. Keď sedíme v lavici a počúvame výklad učiteľa, často si pritom musíme robiť poznámky. Popritom rozmýšľame nad tým, čo počujeme, sme nútení vytesniť všetky rušivé a nežiaduce vplyvy okolia. Musíme si pamätať čo predchádzalo tomu, čo bolo povedané pred chvíľou a dať si to do súvislosti s tým, čo ešte len povedané bude. A zároveň s tým obvykle vykonávame zautomatizované pohyby rukou (napr. pri písaní), očami (napr. pri čítaní), alebo celým telom (napr. pri športe, alebo naopak v úplnom motorickom pokoji). Pravdou je, že mnohé deti, ale aj dospelí nemajú dostatočné zručnosti na to, aby čo najefektívnejšie dokázali prepájať kogníciu (myslenie) s motorikou (pohyb). Buď sa im nedarí v jednej, alebo v druhej. Akoby jedna oblasť bola na úkor druhej. A toto je práve to, čo sa prostredníctvom tohto skvelého programu pokúšame zmeniť.
Program kurzu:
  • streda – od 10:00 do 17:30
  • štvrtok – od 10:00 do 17:30
  • piatok – od 10:00 do 16:30
Cena kurzu:

Cena kurzu je 530€ vrátane DPH.

Poplatok zahŕňa odmenu pre lektorov, prenájom priestorov, študijné materiály v slovenčine, občerstvenie počas kurzu a tlmočenie do slovenčiny. Cestovné a stravné si hradia účastníci, resp. vysielajúca organizácia.

Miesto konania:

Miesto konania bude v Bratislave. Podrobnejšie informácie k miestu konania a bližšie organizačné informácie obdržíte emailom.

Počet účastníkov je limitovaný (max.35), o zaradení bude rozhodovať dátum zaplatenia poplatku. Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku.

STORNO podmienky:

Pri odhlásení viac ako 40 dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 30% z poplatku za kurz. Poplatok pri odhlásení sa menej ako 40 dní pred začiatkom kurzu je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby alebo iného dôvodu) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín kurzu. Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu, ktorá bude spĺňať požiadavky organizátora na účastníkov (predovšetkým vzdelanie a profesné zameranie).

Kurzovné vám vrátime v plnej výške v prípade, ak bude kurz zrušený zo strany organizátora.

Vzhľadom na vyčerpané zdroje projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa, žiaľ neakceptujeme prihlášky so žiadosťou o financovanie kurzu týmto spôsobom.
Program začína od jednoduchých zostáv pohybov, resp. v závislosti od úrovne, na ktorej sa dotyčný jedinec nachádza. Mnohé deti majú oslabené sluchové spracovávanie, sekvenčnú pamäť, je pre ne ťažké zapamätať si niekoľko za sebou idúcich inštrukcií, či už v čítanej, písanej, alebo počutej forme. Majú spomalené tempo, alebo sú naopak veľmi roztržité a nedokážu sa dostatočne koncentrovať. Taktiež sú deti, ale aj dospelí, ktorí pôsobia nemotorne, akoby im to pomalšie myslelo, pritom sú to však veľmi inteligentní a bystrí ľudia.
Všetky cviky programu BI v sebe zahŕňajú viacero zložiek, od pohybu samostatných končatín, cez tzv. homolaterálne pohyby, ku krížovým a následne ďalej do priestoru v rámci všetkých troch telesných rovín a prepájania obidvoch hemisfér súčasne. Od pomerne jednoduchých zostáv, sa dokážeme dostať k nesmierne komplexným a zložitým kombináciám, ktoré vyžadujú schopnosť dobrej koncentrácie, pamäte, rovnováhy, či integrácie viacerých zmyslových systémov. Je potrebné vedieť zosúladiť myseľ s telom, aby fungovali ako jeden dobre namazaný stroj bez toho, aby to niekde škrípalo.
Program BI, podobne ako stimulačno-inhibičný program INPP využíva vývinové cvičenia. Medzi týmito programami je však niekoľko dôležitých rozdielov:
  • Program BI pracuje od začiatku na tom, aby sa prepájala kognícia s motorikou, pretože to je presne to, čo v živote potrebujeme na to, aby sme sa mohli dobre vzdelávať, alebo byť efektívni v práci.
  • Program BI výrazne stimuluje exekutívne funkcie, ktoré sú dôležité pre dobré napredovanie a optimálne fungovanie tak detí, ako aj dospelých – sú kľúčom k úspechu. Exekutívne funkcie nám umožňujú plánovanie a organizovanie všetkého druhu, riešenie problémov a efektívne využívanie času. Predstavujú najvyššiu úroveň mentálneho riadenia a integrácie.
  • Program BI sa nevenuje primitívnym reflexom, ale berie ich do úvahy.
  • Program BI poskytuje podstatne širšiu škálu cvičení a neobmedzuje terapeuta vo fantázii, naopak, povzbudzuje ho vo výraznej tvorivosti v tom zmysle, aké cviky zvolí, prečo, ako ich skombinuje, prípadne dotvorí – vždy za účelom, aby čo najcielenejšie dokázal pomôcť konkrétnemu klientovi, ktorého má pred sebou.
  • Program BI je obvykle pre deti zábavný, deti tieto cviky cvičia rady, pretože nie sú nudné, neustále môžeme v rámci programu cviky obmieňať a zvyšovať náročnosť, aby dieťa zbytočne nestagnovalo.
  • Program BI je vynikajúcim prostriedkom, pomocou ktorého podporujeme senzorickú integráciu, pričom ju prepájame s motorikou a aj kogníciou zároveň.
  • Program BI je výzvou pre samotných terapeutov, pretože na to, aby dokázali cviky sprostredkovať svojim klientom, ich najskôr musia ovládať sami – prostredníctvom toho sa o sebe veľmi veľa naučia a rozhodne si zlepšia kvalitu fungovania svojho mozgu. V dôsledku používania tohto programu sa obvykle zrýchľuje pracovné tempo, deti alebo dospelí sú schopní vykonávať viacero činností naraz s väčšou ľahkosťou, sú schopní rýchlejšie si pospájať veci do súvislostí. Inými slovami „rýchlejšie im to páli“. Zlepšuje sa pamäť, rovnováha aj motorika, v dôsledku toho aj školské zručnosti.
Vzhľadom na vyčerpané zdroje projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa, žiaľ neakceptujeme prihlášky so žiadosťou o financovanie kurzu týmto spôsobom.
Program bilaterálnej integrácie je licencovaným programom chráneným autorskými právami. Je to ucelený komplex, ktorý má niekoľko stupňov. V dôsledku absolvovania praktických kurzov a supervízií, výhradne pod vedením dr. Andrew Dalziell-a a/alebo Mgr. Kataríny Sipos sa odborník stáva licencovanou osobou, ktorá je oprávnená vykonávať tento program so svojimi klientmi.
Na to, aby sa absolvent kurzu stal licencovaným terapeutom bilaterálnej integrácie musí absolvovať 3-dňový kurz s názvom Komplexný program BI. Všetky nasledujúce supervízne stretnutia sú dobrovoľné, nie sú podmienkou k získaniu certifikátu.
Praktický kurz je určený výhradne odborným pracovníkom z oblasti školstva a psychológie, prípadne z oblasti medicíny.

Tešíme sa na stretnutie s vami!